member logon   about the Circus   search for recipes   print this recipe   mimi's cyber kitchen
free registration   member pages   what's new   email this recipe   discussion boards

Bəstəkar Kamal R�stəm oğlu Əhmədli

Məqsədim yaradıcılığımı təbliğ etmək və qarşı tərəflə əlaqə yaratmaqdan ibarətdir.

Kamal Rustəm oqlu Əhmədli 1948-c ildə Naxcivan səhərində anadan olmusdur.Tar ixtisasi uzrə ibtidai musiqi təhsilini Naxcivan səhər usaq musiqi məktəbində,orta musiqi təhsilini isə Baki səhərində A.Zeynalli adina Musiqi Texnikumunda almisdir.Texnikumda oxuduğu illerdə polifoniya,harmoniya,analiz və s.musiqi elmlərinə yiyələnmiş,d�nya musiqisi ilə tanış olmuşdur.Muğam sənətinin sirlərini muğam bilicisi,ustad Əhməd Bakıxanovdan �yrənmişdir.Məhz bu illərdə Kamal R�stəm oğlunda bəstəkarlıq sənətinə maraq yaranmışdır.Piano ���n yazdığı ki�ik pyes və prel�dlər onun ilk yaradıcılıq məhsuludur.1973-c� ildə A.Zeynallı adına musiqi texnikumunun xalq �alğı ş�`bəsinin tar sinifini bitirmiş,işləmək ���n təyinatını Ordubad musiqi məktəbinə almışdır.K.R�stəm oğlu musiqi məktəbində Xalq �alğı Alətləri Orkestri təşkil etmişdir. Ordubadda ilk Xalq �alğı Alətleri Orkestri sayılan bu kollektivin konsertleri dəfələrlə Nax�ıvan televiziyası ile g�sterilmiş,bir �ox konsert salonlarında n�munəvi �ıxışları olmuşdur.Məhz bu illərdə onun bəstəkarlığa olan marağı dahada artmış,orkestr ���n bir sıra işləmələr və mahnılar yazmışdır.İki il Ordubadda,bir il Nax�ıvan musiqi məktəbində işlədikdən sonra 1976-cı ildə �.Hacıbəyov adına Azərbaycan D�vlət Konservatoriyasının xalq �alğı alətləri ş�`bəsinə daxil olur.Lakin bəstəkarlığa olan həvəsi onu 3 il sonra yenidən konservatoriyanin bəstəkarliq ş�`bəsinə imtahan verərək bəstəkarlıq ixtisası �zrə təhsilini davam etdirməyə s�vq etmişdir.Respublikamızın g�rkəmli bəstəkarı,professor Xəyyam Mirzəzadənin sinifində bəstəkarlıq sənətinin sirlərini mənimsəyir,eyni zamanda d�nya musiqi korifeylərinin klassik və m�asir səpkili əsərlərini �yrənərək,�z�n�n fərdi yaradıcılıq �slubunu m�əyyən etmişdir.Musiqin bir �ox yanrlarsnda əsərlər yazan Kamal R�stəm oğlu �z dəstixəttini p�xtələşdirməyə nail olmuşdur.Təhsil illərində yazdığı fortetepiano ���n "Prel�d və fuqalar", "Variyasiyalar", tar ���n "Sonata", simli alətlər ansamblı ���n "Kvartet" və s. əsərlər onun professional yaradıcılığının ilk d�vr�n� təşkil edir. Konservatoriyada ke�irilən konsertlərdə onun bir sıra əsərlərinin ifası musiqisevərlərin rəğbətini qazanmışdır. Diplom işi kimi B�y�k simfonik orkestr ���n yazdığı "Cavid" simfonik poeması təhsil illərinin ən m�kəmməl və uğuru əsəri hesab edilə bilər. Bəstəkar bu əsərdə orkestrin tembr x�susiyyətlərindən, imkanlarından bacarıqlı istifadə edərək polifonik səpkili əsas m�vzunun m�xtəlif kolorit və ritmik dəyişikliyə uğrayan inkişafı vasitəsilə nakam şairimiz H�seyn Cavidin keşməkeşli, ağır taleyini g�stərməyə �alışır. M�əllif xalq musiqisinin elementlərindən, muğam intonasiyalarından istifadə edərək əsərin simfonik dilini zənginləşdirmiş, milli koloritlə avropa musiqi koloritinin sintezini yaratmışdır. Təsad�fi deyil ki, bu poema 1988-ci ildə Ukrayna Respublikasının Xalq artisti Aleksey Fedoseyevi� Qulyaniskinin idarəsilə Krım D�vlət Filarmoniyasının simfonik orkestri tərəfindən ifa edilmiş və orkestrin repertuarına salınmışdır. Əsərin uğurlu ifası və �z�nəməxsus maraqlı bəstəkar manerası haqqında "Sovetskiy Krım" qəzetində musiqiş�nas Sokolik m�sbət resenziya yazmaqla bərabər m�əllifi b�y�k istedada malik musiqi�i adlandırmışdır. 1985-ci ildə Azərbaycan D�vlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq �zrə təhsilini başa vurduqdan sonra K.Əhmədli Nax�ıvan şəhərinə gəlmiş, burada yeni yaranmış D�vlət Filarmoniyasının Xalq �alğı Alətləri orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifəsində fəaliyyətə başlamışdır. Bu illərdən başlayaraq o, yaradıcılığını Xalq �alğı alətləri orkestri ilə bağlamış, orkestr ���n m�xtəlif səpkili əsərlər yazmış, transkripsiyalar və işləmələr etmişdir. Kamal Əhmədli mahnı yaradıcılığında əsasən nax�ıvanlı şairlərin s�zlərinə m�raciət etmişdir. M.Nəsirlinin s�zlərinə "Qızlar bulağı", H.Valehin s�zlərinə "Qoşa �inar", "Yaqub Şirinoğlunun s�zlərinə "Sa�larıma qar da yağdı", "G�zlərinə baxan zaman", E.Maqsudovun s�zlərinə "Zəfər marşı", "Anacan", R�vşən Əhmədin s�zlərinə "Bən�vşə" digər şairlərin s�zlərinə "Unutdun məni", Kaman səsi", "Bu yolu se�dim", "Ke�mə" və s. mahnılar yazmışdır. "Azadlıq t�rk�s�", Sevdam" mahnılarının s�zləri isə bəstəkarın �z�nə məxsusdur. Xalq �alğı alətləri orkestrinə dərindən bələd olan Kamal Əhmədli bir sıra orkestr əsərləri yazmışdır. "Cəngi", "S�ita", "Nax�ıvan eskizləri", "Rekviyem" kimi əsərləri �z orijinallığı ilə fərqlənir. Azərbaycanın azadlığı uğrnda həlak olmuş şəhidlərə həsr olunmuş "Rekviyem" əsəri xalq �alğı alətləri orkestrinin janr x�susiyyətlərini aşaraq simfonikliyi ilə diqqəti cəlb edir. Təsad�fi deyil ki, bu əsər dəfələrlə "Şəhidlər" simfoniyası adı altında səsləndirilərək Nax�ıvan televiziyası ilə g�stərilmişdir. 1985-ci ildən 1997-ci ilədək Nax�ıvan D�vlət Filarmoniyasının Xalq �alğı alətləri orkestrinin yaranmasında və formalaşmasında b�y�k zəhməti olan Kamal Əhmədlinin idarəsilə bu orkestr Bakı, Sumqayıt şəhərlərində dəfələrlə m�vəffəqiyyətli konsertlər vermişdir. Bəstəkarın yaradıcılığı xalq �alğı alətləri orkestri ���n yazdığı əsərlərlə məhdudlaşmır. O, bir sıra vokal, instrumental və simfonik əsərlərə m�raciət etmiş, qarışıq xor ���n "Fuqa", aşıq mahnıları m�vzusu əsasında "Kapellalar", b�y�k simfonik orkestr və fortepiano ���n "Konsert", kamera orkestri ���n "Simfoniya" və s.əsərlər yazmışdır. Bəstəkarın kamera orkestri ���n yazdığı 3 hissəli "Simfoniya" T�rkiyənin istedadlı dirijoru Saim Akcılın rəhbərlik etdiyi İstanbul-Borusan Oda Orkestri tərəfindən səslənmiş və orkestrin daimi repertuarına salınmışdır. Ke�miş SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının �zv� olan Kamal Əhmədli hal-hazırda Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı Nax�ıvan MR Təşkilatının məsul katibi olmaqla yanaşı, Nax�ıvan D�vlət Universitetində pedoqoji fəaliyyətini də davam etdirir.Musiqi ictimaiyyəti yaradıcılığının kamil d�vr�n� yaşayan bəstəkar Kamal Əhmədlidən �oxlu yeni və maraqlı əsərlər g�zləyir.

Recipe Categories:
CategoryLast Updated
APPETIZERS (1 )Mon 10/Oct/2005 04:46:10
Gencpianocu (1 )Mon 10/Oct/2005 05:05:47
UlvuEhmedov (1 )Mon 10/Oct/2005 05:03:07
kamal2 (1 )Mon 10/Oct/2005 04:03:08
Browse ALL Recipes
Total Number of Recipes4

Other Places to go:

Bəstəkarlar
Azəri musiqisi
Musiqi jurnalı

Please Sign My Guest Book


Kamal R�stəm oğlu Əhmədli

This page was generated by ezhomepg.pl found at manny juan's script page


 

 

 


previous page | recipe circus home page | member pages
mimi's cyber kitchen |
        

You are visitor number